* Giảng dạy Tin học phổ thông, tin học văn phòng, KTV Tin học.

* Liên kết tổ chức thi chứng chỉ Tin học A-B-KTV Tin học (Quốc gia) và các chương trình tin học ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao theo thông tư 17 (quy định của Bộ giáo dục & đào tạo).